Privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību izstrādāta pamatojas uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679.

Datu pārzinis Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIKTENIS" (turpmāk – Uzņēmums)
Reģistrācijas Nr. 40002004168
Juridiskā adrese: Salas iela 13, Jūrmala, LV-2015
Tālr.: 67769475
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Uzņēmums ir apņēmies un īsteno Jūsu privātuma aizsardzību. Šī privātuma politika izskaidro mūsu datu apstrādes paņēmienus un Jūsu iespējas attiecībā uz to, kādā veidā Jūsu personas dati tiek apkopoti un izmantoti.

Mērķis un piemērošana
Mērķis - informēt Jūs par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesiskumu, Jūsu tiesībām un citiem aspektiem personas datu apstrādē Uzņēmuma darbības procesos. Privātuma politika tiek piemērota likumīgas datu apstrādes un Jūsu tiesību nodrošināšanai, saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas un citu tiesību aktu prasībām, neatkarīgi no personas datu apstrādes formas un vides (piemēram, klātienē vai attālināti, mutiski, papīra vai elektroniskā formātā, telefoniski vai izmantojot e-pastu, interneta vietnēu.tml.).

Datu apstrādes nolūki

 • Uzņēmuma pakalpojumu nodrošināšana.
 • Personāla vadība.
 • Saimnieciskās darbības nodrošināšana.
 • Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un/vai personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības aizsardzību.

Datu kategorijas, kurus uzņēmums apstrādā

Personas datu kategorijas, ko Uzņēmums apstrādā, ir atkarīgas no Jūsu saistībām ar Uzņēmumu:

 • vārds, uzvārds,
 • personas kods
 • dzimšanas datums,
 • korespondences un deklarētā adrese,
 • telefona numurs un e-pasta adrese;
 • dati, kurus datu subjekts pats paziņo Uzņēmumam;
 • videonovērošanas ieraksti un attēli
 • profesionālie dati, piemēram, izglītība vai profesionālā karjera
 • sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) - dati par Uzņēmuma mājaslapu (www.liktenis.lv ) apmeklēšanu;
 • u.c. personas dati, atkarībā no datu subjekta saistībām ar Uzņēmumu.

Tiesiskie pamati

 • Piekrišana
  Jūsu piekrišana kā tiesiskais pamatojums datu apstrādei tiek izmantota galvenokārt informēšanas nolūkiem par Uzņēmuma piedāvātajām darba vakancēm vai sabiedriskajām aktivitātēm. Piemēram, saglabājot Jūsu personisko informāciju (vārds, uzvārds, dzimšanas dati), kontaktinformāciju (tālruņa nr., e-pasta adrese) un profesionālo informāciju (profesija, kvalifikācija, darba pieredze) Uzņēmuma darba pretendentu datu bāzē Šajos gadījumos Jums ir brīva izvēle – sniegt savu piekrišanu attiecīgai datu apstrādei vai nē, kā arī tiesības šo piekrišanu atsaukt jebkurā brīdī – tādējādi attiecīgā datu apstrāde, kuras pamatojas uz konkrēto piekrišanu, bez nepamatotas kavēšanās tiks pārtraukta.
  Līguma noslēgšana un izpilde Lai Uzņēmums varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar Uzņēmumu vai jau noslēgtā līguma laikā.
 • Juridiska pienākuma izpilde
  Uzņēmums apstrādā Jūsu personas datus, ievērojot likumiskus pienākumus, kuri paredz obligātu pasākumu izpildi. Šajos gadījumos Uzņēmumam nav brīvas izvēles, veicot Jūsu personas datu apstrādi tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
  Uzņēmuma pienākumi ir noteikti Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos tādos kā, bet ne tikai, «Darba likums»; likums «Par nodokļiem un nodevām»; Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude»; Ministru kabineta 07.04.2015 noteikumi Nr.167 «Noteikumi par darbinieku apliecībām».
 • Sabiedrības interešu ievērošana vai oficiālo pilnvaru izpilde
 • Uzņēmums ir tiesīgs apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot uzņēmumam likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.
 • Piemēram, balstoties uz šo tiesisko pamatu, Uzņēmuma darbinieki pēc savas iniciatīvas ziņo ārstniecības iestādēm vai tiesībaizsardzības iestādēm par konstatēto situāciju, administratīva rakstura pārkāpumiem vai iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem (piemēram, konstatējot patvaļīgu būvniecību, pašvaldības īpašuma bojāšanu vai noziedzīga nodarījuma pazīmes u.tml.).

Uzņēmuma vai trešās personas leģitīmās intereses

Leģitīmas intereses izriet no Uzņēmuma vai trešās personas dažādu pamattiesību īstenošanas (piemēram, tiesību aizsardzība, to efektīva realizēšana, vārda un informācijas brīvība), gan no sabiedrībā svarīgām interesēm gan arī no Uzņēmuma vai trešās personas individuālām interesēm (piemēram, nodrošināt pakalpojumu un darba kvalitāti, risku novēršanu, analizēt dažādas informācijas un aktivitāšu efektivitāti u.c.).

Datu apstrādes un datu aizsardzības principi

 • Jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai likumīgiem nolūkiem, ievērojot. Uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus, ņemot vērā apdraudējuma riskus, piešķirtos finansiālos resursus un saprātīgi pieejamos
  organizatoriskos un tehniskos līdzekļus.
 • Uzņēmumā tiek ieviests un uzturēts datu apstrādes reģistrs, kā arī nodrošināta datu subjektu informēšana par personas datu apstrādi (pārskatabildības princips)

Datu apstrādes un datu aizsardzības principi

 • Uzņēmums nepieprasa un neapstrādā vairāk informācijas, kā nepieciešams noteiktā nolūka sasniegšanai. Vairumam no datu apstrādes nolūkiem nepieciešamo personas datu apjomu nosaka Latvijas
  Republikas normatīvie akti, pārējos gadījumos Uzņēmums izvērtē pats – kādā apjomā informācija ir nepieciešama, lai īstenotu attiecīgā uzdevuma izpildi (datu minimizēšanas princips).
 • Uzņēmums rūpējas, lai Jūsu dati būtu korekti un precīzi. Ja rodas šaubas par iesniegtās/saņemtās informācijas aktualitāti vai pareizību, iespēju robežās Uzņēmuma darbinieks centīsies ar Jums sazināties, lai precizētu apstrādē esošo datu pareizību. Jūsu pienākums ir paziņot Uzņēmumam, ja mainās informācija, kuru Jūs esat iepriekš sniedzis (piemēram, uzvārda, kontaktinformācijas izmaiņas, u.tml.) (precizitātes princips)

Datu apstrādes un datu aizsardzības principi

 • Jūsu personas dati netiek apstrādāti ilgāk, kā ir nepieciešams paredzētā nolūka sasniegšanai (glabāšanas ierobežojums)
 • Jāņem vērā, ka beidzoties vienam nolūkam, bieži rodas jauni likumīgi nolūki, pamatojot datu glabāšanu arī pēc pamatnolūka sasniegšanas
 • Piemēram, ja līgums par pakalpojumu tiek izbeigts, pamatnolūks – sniegt pakalpojumu – ir sasniegts un dati šim nolūkam vairs nav nepieciešami, tomēr ir pieļaujams, ka Jūsu dati tiek apstrādāti jauniem nolūkiem – izpildīt normatīvo aktu prasības par attaisnojuma dokumentu, grāmatvedības reģistru un grāmatvedības organizācijas dokumentus glabāšanu u.c.
 • Mainoties datu apstrādes nolūkam, Uzņēmums veic nepieciešamā datu apstrādes apjomu pārvērtēšanu
 • Uzņēmums nodrošina, lai pieeja Jūsu personas datiem būtu tikai tiem darbiniekiem, kuriem tas ir nepieciešams tiešo amata pienākumu veikšanai
 • Uzņēmums regulāri veic esošo un jauno darbinieku apmācības, tai skaitā ar personas datu aizsardzību, konfidencialitātes un ētikas normu ievērošanu saistītajos jautājumos
 • Uzņēmums pastāvīgi pilnveido tehniskos un organizatoriskos pasākumus ar mērķi nodrošināt personas datu drošību

Kā uzņēmums saņem Jūsu datus

 • Datus iesniedz pats subjekts līgumattiecību nodibināšanai
 • Tiek filmēts ar Uzņēmuma videonovērošanas iekārtam Uzņēmuma teritorijā: Uzņēmuma administrācijas teritorijā - Salas ielā 13, Jūrmalā Asfaltbetona rūpnīcas un transportbetona ražotnes teritorijā- Dzirnavu ielā 1, Jūrmalā

Iespējamie datu saņēmēji

 • Jūsu personas dati netiek izpausti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to nosaka Latvijas Republikas un ES spēkā esošie
  normatīvie akti
 • Atsevišķos un kontrolētos nolūkos, lai nodrošinātu racionālu, drošu un efektīvu saimnieciskās darbības organizāciju, noslēdzot atbilstošu līgumu, Jūsu personas dati var tikt nodoti konkrētam apstrādātājam noteiktu uzdevumu veikšanai
 • Uzņēmums izmanto tikai tādus apstrādātājus, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai ievērotu Regulas prasības un nodrošinātu Jūsu datu aizsardzību

Iespējamie datu saņēmēji

 • Speciālisti vai personas, kuras piesaistītas konkrētu uzdevumu izpildei (piemēram, darba aizsardzības speciālists - uz pakalpojuma (uzņēmuma) līguma pamata)
 • Pakalpojumu sniedzēji/ apstrādātāji, kas nodrošina ārpakalpojumus Uzņēmuma saimnieciskās darbības veikšanai (piemēram, apsardzes pakalpojumi, informācijas sistēmas, maksājumu pakalpojumi u.c. - uz pakalpojuma (uzņēmuma) līguma pamata)

Jūsu tiesības

Uzņēmums respektē Jūsu tiesības, ļaujot pārraudzīt savu datu apstrādi, ciktāl to neierobežo ārējie normatīvie akti un netiek pārkāptas citu personu tiesības un brīvības. Atbilstoši tam, Jums tiek nodrošinātas:

 • saņemt ieceltā datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju
 • saņemt informāciju par datu apstrādes nolūkiem un tiesiskajiem pamatiem
 • saņemt informāciju par datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām
 • saņemt informāciju par datu glabāšanas ilgumu vai kritērijiem datu glabāšanas termiņa noteikšanai
 • saņemt informāciju par tiesībām iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei tiesības piekļūt saviem datiem
 • saņemt apstiprinājumu Jūsu datu apstrādei (pēc Jūsu pieprasījuma tiks sniegta atbilde, vai Jūsu dati tiek/netiek apstrādāti)
 • Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem (pēc Jūsu pieprasījuma tiks sagatavota Jūsu apstrādāto datu (nevis dokumentu) kopija, piemēram, izdruka ar Jūsu datiem no sistēmas, kurā dati tiek glabāti vai apstrādāto datu kopumu saņemsiet atbildes vēstulē)

Tesības labot savus datus

Jums ir tiesības uz savu datu labošanu, ja tie ir nepareizi vai neprecīzi. Saņemot šādu pieprasījumu tiks ņemta vērā tajā norādītā argumentācija. Šaubu gadījumā par pieprasījuma pamatotību, Sociālajam dienestam ir tiesības lūgt Jums iesniegt papildu pierādījumus datu labošanas nepieciešamībai

Tiesības tikt aizmirstam

Jums ir tiesības pieprasīt dzēst savus datus – «tikt aizmirstam», piemēram, ja dati vairs nav nepieciešami nolūkam, kuram tie tika vākti vai, ja Jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuras pamata dati tika apstrādāti. Dati netiks dzēsti, nevērtējot citus apstākļus, ja Uzņēmums Jūsu datus apstrādā, lai izpildītu juridisku pienākumu vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim piešķirtas oficiālas pilnvaras, kā arī gadījumos, kad apstrāde ir nepieciešama arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēsturiskās pētniecības nolūkos, vai statistikas nolūkos.

Tiesības ierobežot apstrādi

Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu datu apstrādi, piemēram, ja esat apstrīdējis datu precizitāti vai ja dati vairs nav nepieciešami noteikto nolūku realizēšanai, bet nevēlaties, lai dati tiktu iznīcināti/dzēsti, Jūsu likumīgo tiesību īstenošanai vai aizstāvībai u.tml.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības uz datu pārnesamību vai pārvietošanu, ar mērķi tos saglabāt vai radīt iespēju datu atkārtotai izmantošanai, piemēram, nododot citai pašvaldības iestādei vai uzņēmumam. Šīs tiesības nav attiecināmas uz pilnīgi visu informāciju. Jūs varat realizēt šīs tiesības attiecībā uz tiem datiem, kurus pats esat iesniedzis, piemēram, aizpildot iesniegumu veidlapas un deklarācijas, kā arī uz datiem, kuru apstrāde notiek ar automatizētiem līdzekļiem (nevis papīra dokumentiem) un šo datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir Jūsu sniegtā piekrišana vai līgumisku attiecību nodibināšana un izpilde.

Tiesības iebilst:

 • šīs tiesības Jūs varat realizēt, pamatojoties uz iemesliem saistībā ar īpašo situāciju, ja Jūsu dati tiek apstrādāti balstoties uz Uzņēmuma leģitīmajām interesēm vai sabiedrības interesēm.
 • tiesības iebilst Jūs nevarat realizēt, ja apstrādes tiesiskais pamatojums ir Jūsu sniegtā piekrišana, līgumisku attiecību nodibināšana un izpilde, juridiska pienākuma izpilde, Jūsu vai trešo personu vitāli svarīgu interešu aizsardzība.
 • tiesības attiecībā uz automatizētu individuālo lēmumu pieņemšanu

Jums ir tiesības nebūt automatizēta individuāla lēmuma, tostarp profilēšanas subjektam. Automatizēts individuāls lēmums ir lēmums, kura pamatā ir tikai automatizēta datu apstrāde, kas attiecībā uz Jums rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami Jūs ietekmē! Uzņēmums savā darbībā neizmanto automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu.

Pieprasījumu izpilde un atbildes sniegšana

Jūsu jautājumi tiks izskatīti bez nepamatotas kavēšanās un mēneša laikā Uzņēmums informēs Jūs par veiktajām darbībām. Ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu, Jūsu pieprasījuma izpildes termiņš var tikt pagarināts vēl uz diviem mēnešiem.
Atbilde uz Jūsu pieprasījumu tiks sniegta bez maksas, izņemot gadījumus, ja tiks konstatēts, ka Jūsu pieprasījums ir acīmredzami nepamatots, pārmērīgs, vai tā izpildei ir jāiesaista papildu resursi. Šādos gadījumos Uzņēmumam ir tiesības pieprasīt saprātīgu maksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas saistītas ar informācijas nodrošināšanu vai pieprasītās darbības veikšanu, vai arī argumentēti atteikt pieprasījuma izpildi.

Mājaslapas apmeklējumi un sīkdatnes

 • Uzņēmuma mājaslapa (www.liktenis.lv ) var izmantot sīkdatnes (cookies).
 • Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Uzņēmuma mājaslapu. Sīkdatnes “atceras” mājaslapas apmeklējuma pamatinformāciju un tādējādi uzlabo mājaslapas lietošanas ērtumu.
 • Ja nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, to iespējams pārtraukt, izmantojot interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā mājaslapas lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

Mūsu birojs

Mūsu kontakti

Reģ. № 40002004168

A/s SEB banka, kods UNLALV2X
Konta Nr.: LV38UNLA0010001468361

Darba laiks: Pirmdiena-piektdiena 8.00 - 16:30
Adrese: Salas iela 13, Jūrmala, LV-2015
Tālr: (+371) 27-220-923
E-pasts: liktenis@liktenis.lv
Web: www.liktenis.lv

A/s SEB banka, kods UNLALV2X
Konta Nr.: LV38UNLA0010001468361

Adrese: Salas iela 13, Jūrmala, LV-2015
E-pasts: liktenis@liktenis.lv
Tālr: +371 29219707 Ivars Šūpulnieks valdes loceklis
Tālr: +371 27220923 Birojs
Tālr: +371 27221091 Jānis būvdarbu vadītājs (arī hidrodinamiskās AM pasūtīšana)
E-pasts rēķiniem, pavadzīmēm: grāmatvediba@liktenis.lv

 

Adrese: Dzirnavu iela 1, Jūrmala, LV-2011
E-pasts: sloka.ab@liktenis.lv
Tālr: +371 27221095 Pasūtījumi
Tālr: +371 27220924 Edgars - Ražotnes vadītājs, sētas stabi, pasētas, sausā betona izstrādājumi.
Tālr: +371 26477059 Igors Būvgružu konteineri

Adrese: Ventspils šoseja 39, Jūrmala, LV-2011
E-pasts: koki@liktenis.lv
Tālr: +371 22494892 Ēriks - Ražotnes vadītājs
Tālr: +371 29538519 Pasūtījumi

­